Các hàm toán học trong excel

+ Trong đó number là giá trị số nó hoàn toàn có thể là tmê mẩn số, tham chiếu hoặc biểu thức có mức giá trị.

Ý nghĩa hàm: là hàm trả về cực hiếm tuyệt vời và hoàn hảo nhất của một số.

Ví dụ: abs(-5) =5; abs(5)=5

2.Hàm Power nguồn

Cú pháp: power(number, power)

Trong đó:

+ Number là số thực.

Bạn đang xem: Các hàm toán học trong excel

+ Power nguồn là hàm mũ (tuyệt được phát âm là thừa số được nhân lên).

Ý nghĩa của hàm: Là hàm tiến hành tính lũy vượt.

Ví dụ:

*

3.Hàm Product

Cú pháp: Product(number1, number2, …).

Trong đó:

+ Number 1 là quá số thứ nhất.

+ Number 2 là quá số trang bị 2…..

+ Chẹn buổi tối nhiều 255 đối số number.

Ý nghĩa: Là hàm tính tích của một hàng số.

Ví dụ:

*

4.Hàm Mod

Cú pháp: Mod(number, divisor).

Trong đó:

+ Number: là số phân tách.

+ Divisor: là số bị phân tách.

+ Nếu số phân tách =0 quý hiếm trả về là False.

–Ý nghĩa hàm trả về số dư của phxay chia(số dư mang lốt của số bị chia).

Ví dụ:

*

5.Hàm roundup

Ý nghĩa: là hàm làm cho tròn cho số thập phân.

Cú pháp: roundup (number, Num_digits).

Trong đó:

+ Number là số mong làm cho tròn.

+ Num_digist: là phạm vi nên làm tròn lên mấy chữ số. Dựa vào num_digist đã xác minh phép tắc có tác dụng tròn.

Ví dụ:

+ round(2.45, 0)= 5

+ round (2.45, 1)=2.5

+ round(2.45,-1)=10

6.Hàm Even

Cú pháp: Even (number).

+ Trong đó number: là số đề xuất có tác dụng tròn.

Ý nghĩa: Là hàm có tác dụng tròn mà lại làm tròn lên thành số nguim chẵn gần nhất.

Ví dụ: even(4.45)= 6 (6 là số chẵn sớm nhất của số 4).

7.Hàm odd

Cú pháp: Odd (number).

Trong đó number là số bắt buộc làm cho tròn.

Ý nghĩa: Là hàm có tác dụng tròn nhưng lại có tác dụng tròn lên thành số nguyên ổn lẻ sớm nhất.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Tạo Bảng Trong Word 2003,2007,2010,2013,2016

Ví dụ: odd(4.45)= 5(5 là số lẻ gần nhất của 4).

8.Hàm rounddown

Cú pháp: rounddown(number, digits).

Là hàm có tác dụng tròn tuy vậy có tác dụng tròn giảm sút 1 đơn vị.

Ví dụ: round (4.45,1)=4.4

9.Hàm Sum – Hàm tính tổng

Cú pháp: Sum(number1, number2, ….).

+ Trong số đó number là các quý giá bắt buộc tính tổng.

Ví dụ:

*

10.Hàm Sumif – Hàm tính tổng bao gồm ĐK

Cú pháp: Sumif(range, criteria, num_range).

Trong đó:

+ Range: hàng xác minh ĐK.

+ Criteria: điều kiện.

+ Num_range: quý hiếm nên tính tổng.

Ví dụ:

*

11.Hàm Average

Cú pháp: average(number1, number2,…).

Trong đó: number1, number2 là các số buộc phải tính trung bình.

Ví dụ:

*

12.Sumproduct

Cú pháp: sumproduct(array1, array2, …).

Trong đó: array1, array2 là những mảng mà:

+ Tích của từng mảng được đưa vào rồi tính tổng.

13.Hàm Max

Cú pháp: Max(number1, number2,…).

Trong đó: number1, number2,…number n là hàng số phải xác định cực hiếm lớn nhất.

Ý nghĩa: Hàm tìm kiếm quý hiếm lớn nhất của 1 dãy số.

Ví dụ:

*

14.Hàm Min

Cấu trúc: Min(number1, number2,….number n).

Ý nghĩa: Hàm lấy giá trị bé dại độc nhất vô nhị vào dãy. Tương trường đoản cú nlỗi hàm Max.

15.Hàm Small

Cú pháp: Small (array, k).

Trong đó:

+ Array là mảng cực hiếm.

+ K là số sản phẩm công nghệ tự của bộ phận có giá trị nhỏ vật dụng k.

Ý nghĩa: Hàm trả về phần tử có giá trị nhỏ tuổi thứ k vào dãy.

Ví dụ:

*

16.Hàm Count

Cú pháp: Count (Value1, value2,…..).

Trong đó:

+ Value1, Value2 là những cực hiếm vào hàng.

+ Value1, Value 2 thuộc hình trạng số.

Ý nghĩa: Hàm đếm dữ liệu trực thuộc loại số.

Ví dụ:

*

17.Hàm Counta – Đếm tất cả các ô tất cả đựng dữ liệu

Cú pháp: Counta(Value1, value2,….).